ශාන්ත ලුසියා පුරවැසිභාවය - ජාතික ආර්ථික අරමුදල - පවුල - ශාන්ත ලුසියා පුරවැසිභාවය

ශාන්ත ලුසියා පුරවැසිභාවය - NE අරමුදල - පවුල

නිත්ය මිල
$13,500.00
විකුණුම් මිල
$13,500.00
නිත්ය මිල
විකුණා අවසන්
ඒකක මිල
එක්
බදු ඇතුළත්.

ශාන්ත ලුසියා පුරවැසිභාවය - ජාතික ආර්ථික අරමුදල - පවුල

ශාන්ත ලුසියා ජාතික ආර්ථික අරමුදලේ පුරවැසිභාවය

ශාන්ත ලුසියා ජාතික ආර්ථික අරමුදල යනු රජයේ අනුග්‍රහය දක්වන ව්‍යාපෘති සඳහා අරමුදල් සැපයීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් මුදල් ආයෝජන ලබා ගැනීමේ එකම අරමුණ සඳහා ආයෝජන මගින් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ 33 වන වගන්තිය යටතේ පිහිටුවන ලද විශේෂ අරමුදලකි.

නිශ්චිත අරමුණු සඳහා අරමුදල් වෙන් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා සෑම මූල්‍ය වර්ෂයකදීම අවශ්‍ය වේ.

ශාන්ත ලුසියා ජාතික ආර්ථික අරමුදලේ ආයෝජනයක් මගින් පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් අනුමත වූ පසු, පහත සඳහන් අවම ආයෝජනය අවශ්‍ය වේ:

  • එකම අයදුම්කරු: ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000
  • කලත්‍රයා සමඟ අයදුම්කරු: ඇමරිකානු ඩොලර් 140,000
  • කලත්‍රයා සමඟ අයදුම්කරු සහ තවත් සුදුසුකම් ලත් යැපෙන්නන් දෙදෙනෙකු දක්වා: ඇමරිකානු ඩොලර් 150,000
  • ඕනෑම අමතර සුදුසුකම් මත යැපෙන ඕනෑම වයසක: ඇමරිකානු ඩොලර් 25,000
  • සිව් දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට අමතරව (පවුලට කලත්‍රයෙකු ඇතුළත් වේ) එක් එක් සුදුසුකම් මත යැපෙන්නන්: ඇමරිකානු ඩොලර් 15,000

පුරවැසියෙකුගේ සුදුසුකම් ලැබීමේ එකතු කිරීම් එකතු කරන්න

  • මාස දොළහක් හෝ ඊට අඩු පුරවැසියෙකුගේ අලුත උපන් දරුවා: ඇමරිකානු ඩොලර් 500 යි
  • පුරවැසියෙකුගේ කලත්‍රයා: ඇමරිකානු ඩොලර් 35,000
  • කලත්‍රයා හැර වෙනත් පුරවැසියෙකුගේ යැපීම සුදුසුකම් ලැබීම: ඇමරිකානු ඩොලර් 25,000 කි